شعر سامان دادن امر محال است!

گفتگوی فرهاد کریمی با پویا عزیزی آقای عزیزی در بیشتر شعرهای شما رابطه ذهنیت و عینیت به نحو دیگری اجرا میگردد در واقع بر هم سایه میاندازند. شما به عنوان راوی شعرهایتان چگونه این دو...

دختر شوم و بد قدم

خودش می‌گوید که قربانی یک انتخاب اشتباه شده است. پای گفت وگو با او نشستن هم برای او و هم برای من نه تنها جذابیتی ندارد بلکه دردناک هم هست. اما او با این...