سیمان دگماتیسم منعطف نمی شود؟!

نامه اي در پاسخ به يادداشت شهرنوش پارسي پور دير آشناي ناديده ي دورادور سركار خانم شهرنوش پارسي پور با سلام مجموع ِ احترام ها ي شايسته ي مقام تان را نثارتان مي كنم و همين طور سعي در...